Reklamacje

Formularz reklamacji możesz pobrać tutaj

1. Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres: APRIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mrągowska 3
60-161 Poznań
Polska

Do paczki z reklamowanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

2. Warunki Reklamacji

Konsument

 1. Wady Fizyczne i Prawne: Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 2. Zgłoszenie Reklamacji: Reklamacje dotyczące wadliwości towaru konsumpcyjnego Konsument może składać:

  • Osobiście w lokalu przedsiębiorstwa.
  • Pisemnie na adres:  APRIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mrągowska 3, 60-161, Poznań,
   Polska
  • Mailowo na adres: biuro@apriva.pl
 3. Dane Wymagane do Reklamacji: Zgłaszając reklamację, Konsument powinien podać datę sprzedaży, dokonać opisu stwierdzonej wady i wskazać datę jej stwierdzenia, określić swoje żądanie w związku ze zgłaszaną wadą oraz dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar. Dla usprawnienia procesu reklamacji rekomenduje się przedstawienie Sprzedawcy dowodu zakupu towaru.

 4. Koszty Reklamacji: Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

 5. Trudności z Dostarczeniem: Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta jest nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 6. Odpowiedź na Reklamację: Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji ustosunkuje się do niej oraz powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

Przedsiębiorca

 1. Ograniczenia: Zapisy dotyczące reklamacji konsumenckich nie stosują się do umów zawieranych z Przedsiębiorcą. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy w stosunku do Przedsiębiorców jest wyłączona.

 2. Gwarancja: Sprzedawca może udzielić Przedsiębiorcy gwarancji na zasadach odrębnie określonych.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących procesu reklamacyjnego prosimy o kontakt:

Adres korespondencyjny: APRIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mrągowska 3
60-161 Poznań
Polska