Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§ 2 Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Apriva Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [0000632515], posiadająca NIP [7792445890] oraz REGON [365199881].

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@apriva.pl lub pisemnie na adres: ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań.

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa unijnego.

 2. Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych przed ich nieuprawnionym dostępem, zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 3. Podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane jest dobrowolne, lecz konieczne dla korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: a) realizacji zamówień w Sklepie internetowym, b) marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, c) udzielenia odpowiedzi na zapytania Klientów, d) realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy, e) przeprowadzania badań analitycznych, f) celów archiwalnych, g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7 Kategorie danych osobowych

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: a) dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), b) dane kontaktowe (adres dostawy), c) dane dotyczące transakcji (np. historia zamówień).

§ 8 Pliki cookies

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz analizy ruchu na stronie. Klient może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

§ 9 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

§ 10 Uprawnienia Klientów

 1. Klientowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, takie jak prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.